Офис Balticom. Straupes iela 5, k.3, Rīga
Офис Balticom. Straupes iela 5, k.3, Rīga

ПОДОРОЖАНИЕ BALTICOM

автор Владимир Варзилов 

 

Многие знают что говорить неправду это плохо. Но иногда врут.  Родным, друзьям, коллегам по работе, дорогим избирателям.  А что. Хороший способ скрыть то, о чём лучше другим не знать. Или наоборот. 

 

С начала января многие клиенты Balticom получили уведомления от  компании о подорожании их услуг с 1 марта. Дословно: Изменения связаны с тем, что для операторов связи повысилась плата за электроэнергию, ежемесячная плата домоуправлениям, оплата программодателям за телеканалы, а так же закупочная стоимость оборудования и материалов, которые необходимы для поддержания качественной работы услуг. 

 

Но так ли это. Как пояснили в компании Latvenergo, крупнейшем продавце на рынке электроэнергии ни о каком подорожании на данный момент речи не идёт. В самом большом рижском домоуправлении, Rigas Namu Parvaldnieks  об этом вообще ничего не знают.  

 

Если посмотреть с стороны то интересно, зачем всё это было делать. Например за услуги компании TELE 2 можно расплатится как через банк, так и почтовым переводом. Или оплатить через сервисный центр.  Последний способ с 1 января подорожал. И довольно существенно. TELE 2 не стали оправдываться. Типа не нравится — ищите другие варианты. 

 

Поэтому 29 января в компанию был подан запрос. Надеюсь, мы узнаем где это в Риге подорожало электричество.  Каким это  домоуправлениям была увеличена ежемесячная плата.  И можно ли вообще верить письмам от компании Balticom

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

2.08.18 В компании Balticom предоставили на указанный выше запрос ответ.  Публикуется полностью. Без сокращений. На латышском языке. Краткий перевод на русский язык будет позже

 

 

      Akciju  Sabiedrība  „Balticom”  (tālāk  tekstā  –  Operators),  saņēma    Vladimira  Varzilova  

      (tālāk tekstā – Abonents)  iesniegumu, kurā  informē par to, kā daudzi www.varbut.com  lasītāju  

      un klienti saņēma vēstules par abonēšanas maksas palielinājumu no 1. marta, 2018. gada un kā  

      citi telekomunikācijas pakalpojumu sniedzēji abonēšanas maksu neplāno palielināt.  

      Iesniegumā Abonents lūdz:  

        

           1.   Sniegt  informāciju  par  uzņēmumu,  kas  palielināja  maksu  par  elektrību  un  nosaukt  

                apsaimniekotāju, kas pacēla maksu par sniegtajiem pakalpojumiem  

           2.   Atbildēt uz iesniegumu no 2017 gada 27. decembra par darbinieka uzvedību.  

     

     1.Atbildot uz Abonenta lūgumu, Operators paskaidro, kā Abonentam, slēdzot līgumu bija iespēja  

      iepazīties  ar  līguma  noteikumiem  pirms  pieslēgšanas  un  šī  Līguma  parakstīšanas  Operatora  

      mājas lapā www.balticom.lv, kā arī pieslēgšanas un parakstīšanas brīdī.  

        

      Operators  noslēdza  ar  Vladimiru  Varzilovu  savstarpējo  līgumu  №  KD/2017/10/17/16  –   17.  

      oktobrī,  2017. gadā.  Parakstot šo līgumu, abonents ir piekritis šiem noteikumiem, kā noteikts  

      līguma 6.5. punktā  :„Parakstot šo līgumu puses cita starpā apliecina, ka viņām ir saprotams šī  

      līguma saturs, nozīme, sekas un, ka tas noslēgts labprātīgi un atbilstoši abu pušu interesēm. Visi  

      šī līguma panti pusēm ir savstarpēji saskaņoti”.  

        

      Saskaņā ar līguma punktu 6.7.  „Operatoram ir tiesības vienpusēji grozīt šī līguma nosacījumus  

      brīdinot  Abonentu  vismaz  30  (trīsdesmit)  dienu  iepriekš.  Visa  informācija,  kas  saistīta  ar  šī  

      līguma grozījumiem, izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tiek nosūtīta pēc šī līguma pirmajā  

      lappusē  uzrādītajām  Pušu  adresēm.  Pusēm  iespējami  īsā  laikā  vienai  otru  jāinformē  par  

     jebkurām  savu  adrešu  u.c.  rekvizītu  izmaiņām  un  tās  uzņemas  visu  atbildību  par  sekām,  kas  

      radīsies pārkāpjot šo noteikumu ”.  

        

      Ekonomiskā situācija valstī nav paredzama, tāpēc visiem telekomunikācijas operatoriem līgumā  

      ir punkts par to, ka operators ir tiesīgs mainīt līguma nosacījumus, tostarp arī abonēšanas maksu,  

      iepriekš  brīdinot  klientu.  Informāciju  par  abonēšanas  maksas  izmaiņām  no  01.03.2018  tika  

      nosūtīta  Abonentam  17.01.2017  uz  e-pasta  adresi:  varbut@inbox.ru  -  e-pasts,  kuru  Abonents  

      pieteica rēķinu un informācijas saņemšanai.  

 

 

     Operators uzsver, kā Abonents izmanto interneta pakalpojumu pēc Akcijas „ beztermiņa līgums”  

     ar  abonēšanas  maksu  9.00  EUR/mēnesī  līdz  28.02.2018  ar  ātrumu  līdz  20  Mbps/s    un  ar  

     abonēšanas  maksu  10.00  EUR/mēnesī,  pēc  abonēšanas  maksas  izmaiņām,  ar  ātrumu  līdz  50  

     Mbps/s  (no  01.03.2018).  Standarta  cena  šīm  piedāvājumam,  bez  līguma  minimālā  termiņa,  

      sastāda  12.00  EUR.  Līdz  ar  abonēšanas  maksas  izmaiņām  Operators  uzlaboja  tīklā  sniegtus  

     pakalpojumus un palielināja interneta ātrumu.  

       

     Izdevumi pieauga visiem operatoriem un Operators seko situācijai tirgū un zina, ka pēdēja gada  

     laikā citi operatori arī paaugstināja cenas.   

       

     Operators  sniedz  pakalpojumus  visā  Rīgā  un  sadarbojas  ar  virkni  namu  pārvaldēm,  dzīvokļu  

     īpašnieku  biedrībām  un  pakalpojumu  un  preču/iekārtu  piegādātajiem .  Atbildot  uz  Abonenta  

     lūgumu  sniegt  informāciju  par  uzņēmumiem,  kas  palielināja  maksu  par  elektrību,  Operators  

     paskaidro, kā nevar izplātīt  konfidenciālo informāciju par sadarbības partneriem un savstarpēju  

     attiecībām, kam būtiski paaugstinājās izdevumi par pakalpojuma uzturēšanu: palielināta maksa  

     par elektrības patēriņu, maksa namu pārvaldēm, ka arī pieauga iepirkuma cenas aprīkojumam un  

     materiāliem. Pieauga pakalpojumu pašizmaksas.  

       

      Operators  ir  viens  no  lielākajiem  telekomunikācijas  pakalpojumu  sniedzējam,  kas  nodrošina  

     visaugstāko minimālo garantēto interneta ātrumu Rīgā un diennakts tehnisko atbalstu.   

     Operators neveic slēptus mēģinājumus pelnīt ar klientu nevērību un neuzmanību, bet atvērti un  

     godīgi   sniedz   informāciju   par   cenu   izmaiņām,   ka   arī   neizmanto   sakariem   ar   klientiem  

     paaugstinātas  maksas  numurus.  Operators  18  (astoņpadsmit)  gadu  laikā  kopš  uzsāka  darbību  

     veica  izmaiņas  abonēšanas  maksā  tikai  3  reizes  un  tām  ir  nopietns  iemesls.  Par  šo  laiku  

     Operatora  sniegtie  pakalpojumi  mainījās:  tiek  veikti  regulāri  modernizācijas  darbi,  palielināts  

     minimālais   garantētais   ātrums.   Abonenta   abonēšanas   maksa   atbilst   aktuālajiem   Operatora  

     tarifiem un interneta pakalpojuma pašizmaksai.  

     Par pieradījumu tam, ka AS „Balticom” pamatojums cenu paaugstināšanai ir patiess un godīgs :  

      1)  Saskaņā ar   Regulatora  veiktajiem  aprēķiniem, tajās  pieslēguma vietās, kur  

     mājsaimniecībām elektroenerģijas patēriņš nav vispār vai ir tuvu nullei, maksājums par sadales  

      sistēmas pakalpojumu pieaugs. Ar 2017. gada sākumu ir ieviesta jauna elektroenerģijas aprēķina  

     metodika,  kas  balstās  uz  elektroenerģijas  pieslēgumu  skaitu  un  katra  pieslēguma  patēriņu  un  

     priekš vidusmēra patērētāja maksājums par sadales sistēmas pakalpojums samazinājās, bet priekš  

     elektronisko  pakalpojumu  sniedzējiem,  kuriem  ir  vairāk  par  5000  aprīkojuma  pieslēgumiem  

     katrā Rīgas mājā, maksājums par sadales sistēmas pakalpojums pieauga vairāk par 30 %.  

     Papildu  informāciju  var  atrast  šeit: https://www.sprk.gov.lv/jaunums/regulators-apstiprina-as- 

      sadales-tikls-sadales-sistemas-pakalpojumu-tarifu-projektu  

      Sākot ar 2018. gada sākumu, papildus elektroenerģijas un pieslēguma maksājumiem ir ieviesta  

     maksa par Obligāta iepirkuma komponentu, kas arī balstās uz katru pieslēgumu, līdz ar to maksa  

     par OIK  tiek aprēķināta par katru pieslēgumu, nevis uz kopējo patēriņa apjomu, tāpēc OIK   

 

      maksa priekš vidusmēra lietotāja nav īpaši jūtama, bet komersantiem, kuriem ir vairāk par 5000  

      aprīkojuma  pieslēgumiem  katrā  Rīgas  mājā,  maksājums  par  sadales  sistēmas  pakalpojumu  

      pieauga vairāk par 15 %.  

      Papildu informāciju var atrast šeit : https://www.sprk.gov.lv/lapas/par-oik-no-2018gada-1-janvara  

      http://www.eptirgotajs.lv/  

      Secinot visu iepriekšminēto, maksa par elektroenerģiju priekš elektronisko sakaru pakalpojuma  

      komersantiem ir pieaugusi par 45 %.  

      2)  Rīgas  namu  pārvaldniekam,  sākot  ar  šī  gada  sākumu ir  izveidota  jauna piekļuves  kārtība  

      priekš  elektronisko  sakaru  pakalpojumu  sniedzējiem.  Piekļuve  ir  nepieciešama  lai  tiktu  pie  el.  

      sakaru komersanta aprīkojuma, kas izvietota 1500 mājās, kurus apkalpo RNP.  

      Jaunie izcenojumi par piekļuves nodrošināšanu ir paaugstinājušies trīskāršā apmērā.  

      Papildus informāciju  var atrast  

      šeit: https://rnparvaldnieks.lv/lv/pakalpojumi/juridiskajiem_klientiem_100/  

         

      2.  Atbildot  uz  iesniegumu  no  2017  gada  27.  decembra  par  darbinieka  uzvedību,  Operators  

      pieprasīja  telefona  sarunu  ierakstu  no  27.12.2017  starp  uzņēmuma  darbinieku  un  Abonentu  

      telefonijas stacijā un noklausījās to.   

        

      Pēc  informācijas pārbaudes  tika konstatēts, ka darbinieks sasveicinājās, nosauca savu vārdu, ka  

      arī  uzņēmuma  nosaukumu.  Telefona  sarunā  darbinieks  bija  pieklājīgs  un  sniedza  Abonentam  

      svarīgu informāciju. Kā arī sarunas beigās atvadījās un novēlēja jauku dienu. Operators secināja,  

      ka  darbinieks  pildīja  savus  pienākumus  pēc    Operatora  uzstādītā  mērķa  un  iekšējam  darba  

      instrukcijām.  

       Zvana mērķis ir rūpes par Abonentu lai  izvairīties no situācijām, kad iekārtas var būt inficētas  

      ar vīrusiem. Kā arī lai izvairītos no nelegāliem pieslēgumiem pie Abonenta tīkla.   

        

      2018. gadā Operators saņēma informatīvu  vēstuli no kompānijas mail.ru par to, ka 2017. Gadā  

      19. decembrī 14:50:17 +000 no Abonenta IP adreses tika īstenota surogātpastu izsūtīšana.   

        

      Atbildot  uz  Abonenta  apgalvojumu  ka  surogātpasta  izsūtīšana  nevarēja  notikt  telefona  sarunas  

      laikā, jo dators bija izslēgts,  ka arī pēdējās četrās stundās arī, jo dators  bija izslēgts  šajā  laika  

      posmā,    

 

        Operators  informē,  ka  darbinieks  nepievēršot  uzmanību  datumam  kad  notika  surogātpastu  

       izsūtīšana  un  sniedza  nekorektu  informāciju  par  notikuma  laiku.  Kā  norādīts  augstāk  pēc  

       saņemtas  informācijas  no  mail.ru,  surogātpastu  izsūtīšana  notika  2017.  Gadā  19.  Decembrī  

       14:50:17 +000.  

       Operators dara zināmu, ka tas var notikt,  pieslēdzot citas ierīces pie Abonenta tīkla ( ģimenes  

       locekļus un/vai trešās personas nelegālās pieslēgšanas gadījumā pie Abonenta tīkla, arī tad, kad  

      Abonenta  dators  ir  izslēgts.  Iespējams,  augstāk  minētājā  laikā  pie  Abonenta  WiFi  tīkla  bija  

      pieslēgusies  trešā  persona  lai  īstenot  surogātpasta  izsūtīšanu.  Kā  arī,  ir  iespējams,  ka  mail.ru  

       atbalsta  grupa  uztvēra  parasto  vēstuli  kā  surogātpastu.  Serverī  identificē  surogātpastu  pēc  

       atslēgvārdiem un Operators nevar ietekmēt tādu pārbaudi no mail.ru.  

        

      Informējam,  ka  ar  konkrēto  darbinieku  tika  veikta  pārruna  un  izteikts  rājiens.  Ņemot  verā  

      Abonenta reakciju un notikušo situāciju Operators piedāvā Abonentam atzīmēt klientu datu bazē,  

      ka Abonents nevēlas saņemt informatīvus zvanus no tehniska atbalsta augstāk minētā rakstura,  

      par ko lūdz informēt elektroniski, nosūtot iesniegumu brīvā formā uz klients@balticom.lv.  

       Secinot visu iepriekš minēto, AS Balticom ļoti nožēlo, ka Jums radies priekšstats par to, ka mēs  

       sniedzam  nepatiesu  informāciju  un  vēlāmies  informēt,  ka  mūsu  uzņēmuma  pamatprincipi  ir  

      taisnīgums  un  caurspīdīgums.  Ceram,  ka  mums  izdosies  mainīt  Jūsu  viedokli  un  uz  turpmāku  

      veiksmīgu sadarbību!  

       Ar cieņu,    Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste

 

Заключение. Как сказала одна из моих хороших знакомых, прочитавшая сей документ это:

Ну прочитала:) по-моему у них хорошие специалисты и юристы:) профессионально отшили и перевели стрелки. Даже извинились. Прикопаться не к чему:)

Думаю, в следующий раз писать такие письма они клиентам больше не будут!

 

Если у вас есть что добавить к этому материалу, то вы можете это сделать в единой форме FEEDBACK